Alrisha LyuMur

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 21/01/2017
Color f 21 33 03 (tortie tabby point with white)
Parents Lapushka and Razumnik Iz Tverskogo Knyazhestva
Title Ch.(WCF)