GUENDOLEN IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 09/12/2019
Color a 21 33 09 (blue tabby point with white)
Parents Bal`zam dlya dushi Danvel and Astreya Iz Tverskogo Knyazhestva