GUENDOLEN IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 09/12/2019
Color a 21 33 09 (blue tabby point with white)
Parents Bal`zam dlya dushi Danvel and Astreya Iz Tverskogo Knyazhestva

DIOR IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 01/08/2019
Color n 24
Parents Bal`zam dlya dushi Danvel and Melodiya Iz Odissei

ZENA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 11/04/2019
Color n 21 33 03 (seal tabby point with white)
Parents Bal`zam dlya dushi Danvel and Lina Iz Tverskogo Knyazhestva

FAVORITKA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 28/11/2019
Color a 21 33 09 (blue tabby point with white)
Parents Antey and Jasenta Iz Tverskogo Knyazhestva

ALRISHA LYUMUR

Cattery Lyumur
Date of birth 21/01/2017
Color f 21 33 03 (tortie tabby point with white)
Parents Lapushka and Razumnik Iz Tverskogo Knyazhestva
Title Ch.(WCF)