Zabava Putyatishna LyuMur

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 28/03/2021
Color f 24 03
Parents Antey Iz Tverskogo Knyazhestva and Hot Flame LyuMur