FAVORITKA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 28/11/2019
Color a 21 33 09 (blue tabby point with white)
Parents Antey and Jasenta Iz Tverskogo Knyazhestva